Fundusze inwestycyjne

Historia funduszy inwestycyjnych sięga roku 1774. Pierwszy fundusz inwestycyjny stworzono w Holandii, a jego idea była, i tak jest do dzisiaj, oparta na wspólnym inwestowaniu. Niespełna sto lat później pierwszy fundusz powstał w Wielkiej Brytanii, a w Stanach Zjednoczonych można w ten sposób pomnażać swój majątek od drugiej połowy lat dwudziestych ubiegłego wieku.

W Polsce pierwszy fundusz inwestycyjny rozpoczął działalność latem 1992 roku, a zarządzała nim spółka z amerykańskiej firmy Pioneer Group. Dzisiaj, według Ministerstwa Finansów, w Polsce działa ponad 780 funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 64 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

 

Polskie fundusze inwestycyjne w pierwszych latach działalności skupiały się na inwestowaniu w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pod koniec XX wieku zaczęły jednak coraz odważniej inwestować zagranicą, między innymi w Turcji oraz w Rosji. Musiało minąć wiele lat, aby polskie TFI zainteresowały się rynkami zachodnimi – europejskimi, a z czasem również amerykańskim, największym i potencjalnie najbardziej dochodowym. Pod koniec pierwszej dekady obecnego wieku polscy zarządzający zaoferowali również możliwość inwestowania w spółki azjatyckie, przede wszystkim japońskie, a później również chińskie. Dzisiaj Polacy mogą inwestować na zagranicznych rynkach nie tylko dzięki polskim TFI, ale również zachodnim firmom zarządzającym. Fundusze takich globalnych liderów, jak BlackRock, Fidelity International, czy brytyjskiego Schrodersa są dostępne na przykład w ofercie F-Trust SA, jednej z największych na naszym rynku firm dystrybucji produktów inwestycyjnych.

 

Inwestowanie na obcych rynkach zrazu wydało się Polakom dość egzotyczne. Czas pokazał jednak, że to najlepszy sposób lokowania naszych oszczędności, bo spółki ze Stanów Zjednoczonych, Azji oraz Europy Zachodniej spisują się na tamtejszych giełdach znacznie lepiej niż spółki notowane na warszawskim parkiecie. Stąd rosnąca od kilku lat popularność inwestycji na największych giełdach świata. Ta popularność wzrosła zwłaszcza w 2020 roku, bo wiele inwestujących zagranicą funduszy wypracowało w tym czasie bardzo wysokie stopy zwrotu. Jednym z przykładów może być Caspar Globalny inwestujący na całym świecie, ale z wyraźnym naciskiem na rynek amerykański. W ciągu dwunastu miesięcy ubiegłego roku Caspar Globalny wypracował dla swoich inwestorów zysk w wysokości 48,77%.

 

Należy się spodziewać, że również w tym roku większym zainteresowaniem będą się cieszyły fundusze inwestycyjne, które postawiły na rynki zagraniczne. Wydaje się, że po raz kolejny największe szanse na wysokie zyski mają fundusze inwestujące w spółki amerykańskie, ale spore szanse daje się również funduszom europejskim, o ile tylko prowadzą one selektywny dobór spółek, w które inwestują. Niektórzy eksperci wskazują jednak, że ten rok może należeć do funduszy inwestycyjnych operujących na rynkach wschodzących, w tym przede wszystkim w Azji.

 

Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny. Niezależnie od informacji zamieszczonych w materiale, Inwestor zobowiązany jest do określenia i oceny ryzyka inwestycji , potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami, podjąć takie ryzyko. Towarzystwo oraz Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części poniżej piszemy też o całości wpłaconych środków. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Inwestora. W celu obliczenia rzeczywistego wyniku inwestycji należy uwzględnić ewentualne opłaty i prowizje związane z inwestycją.

Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności prawnej bądź podatkowej.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione. F-Trust S.A. informuje, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych, powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacja prawna