Wysokość alimentów – jak się ją ustala?

Jedną z najważniejszych kwestii, które trzeba obowiązkowo rozstrzygnąć w momencie dzielenia opieki nad dziećmi między dwojgiem rozwodzących się rodziców, jest wysokość alimentów. Kwota, którą co miesiąc trzeba wpłacać na konto rodzica sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem może być zróżnicowana, jednak w każdym przypadku przy ustalaniu jej bierze się pod uwagę zarówno potrzeby dziecka, jak i realne możliwości finansowe i dochody rodzica, który będzie płacił alimenty.

Co bierze się pod uwagę przy określaniu wysokości alimentów?

Dochody to jeden z najważniejszych czynników, które uwzględnia się przy ustalaniu wysokości alimentów. Opłacanie ich nie może przekraczać realnych możliwości płacącego i wpędzać go w ubóstwo. Jeśli tak jest, należy wnioskować o obniżenie ich wysokości. Z drugiej strony alimenty powinny być na tyle wysokie, by umożliwiać dziecku dostęp do takich samych udogodnień i życie na takim samym poziomie, na jakim żyje rodzic opłacający alimenty. Uwzględnia się przy tym jego stan posiadania. Jeśli decyduje się na zaciągnięcie kredytu, nie jest on brany pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów. Oprócz realnie osiąganych dochodów uwzględnia się przy tym również możliwości finansowe rodzica, a więc jego szanse na osiąganie wyższych zarobków, na przykład dzięki wyższemu wykształceniu, które posiada.

Zmiany wysokości alimentów

Oprócz wspomnianego wyżej przypadku, w którym rodzic nie może płacić alimentów na dotychczasowym poziomie, na przykład ze względu na utratę pracy, czy pojawienie się nowego dziecka w rodzinie, istnieje również szereg innych sytuacji, w których ich wysokość może ulec zmianie. Należy mieć świadomość tego, że potrzeby dziecka wzrastają równocześnie z jego wiekiem i rozwojem. Naturalnym jest więc, że wysokość alimentów również powinna rosnąć wraz z tymi czynnikami. Aby zmienić wysokość alimentów, rodzic, na którego rzecz są wpłacane, musi złożyć w sądzie stosowny wniosek. Oprócz odpowiedniego uzasadnienia słownego należy dołączyć do niego dokumenty potwierdzające wysokość faktycznych wydatków na dziecko, takie jak faktury za zakupy związane z potrzebami dziecka, rachunki za leki, czy zaświadczenia potwierdzające jego udział w płatnych zajęciach dodatkowych. W pozwie należy określić konkretną kwotę, o jaką wnioskuje rodzic, mając przy tym na uwadze, że ostateczna wysokość zasądzonych alimentów nie będzie wyższa od wskazanej.

W każdym przypadku należy pamiętać o tym, że priorytetem obojga rodziców powinno być dobro dziecka. Jeśli jedno z nich z różnych przyczyn opuszcza rodzinę, cały ciężar sprawowania opieki i wychowania dziecka na co dzień spada na drugiego. Wiąże się to z licznymi ograniczeniami i utrudnieniami, których świadomość mają tylko inni samotni rodzice. Alimenty wpłacane na rzecz dziecka powinny być traktowane nie tylko jako sposób na zabezpieczenie jego potrzeb materialnych, ale również choćby częściowe wynagrodzenie mu braku obojga rodziców w jego życiu. Nie należy zatem traktować ich jako karę czy sposób na celowe obciążenie byłego małżonka.

Informacja prawna